www.fatihnarfotokuluptsioo.tr.gg Giriş Sayfası YapFatihNar; Türkan Şoray İlköğretim Okulu Fotoğrafçılık Kulübü - KULÜP YÖNETMELİĞİ

 

 
 
 
 
SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ
 
OKULUN ADI                     : 50.YIL TÜRKAN ŞORAY İLKÖĞETİM OKULU
 
SOSYAL KULÜBÜN ADI : FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7
— Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8
— Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9
— Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.


 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ
Madde 12
— Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a)
Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13
— Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
— Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a)
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15
— Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16
— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17
— Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18
— Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19
— Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

 
SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ
1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.
2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:
a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.
c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 
SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
 
SEKRETERİN GÖREVLERİ
Sekreterin görevleri şunlardır:
a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.
 
SAYMANIN GÖREVLERİ
 Saymanın görevleri şunlardır:
a. Kulübün para işlerini yürütür.
b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.
c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.
 
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNÜN KURULUŞU
1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (23) öğrenciden oluşmuştur.
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Fatih NAR ve Mehmet UYAN’dır.
3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;
Başkanlığa (İsmail KARAKAYA),
Başkan yardımcılığına (Ferhat KAÇMAZ),
Sekreterliğe (Makbule GİRGİN),
Saymanlığa (Selim Can AYDIN,Oğuz Can ALTAY), ve
üyeliğe de (Burak ARDIÇ,Furkan DAMAR,Anıl KÖSE,Merve KILIÇ) seçilmişlerdir.
4. Kulüp denetim kuruluna (Emirhan AKDAŞ,İdil AKKUŞ,Tugay TURAN,Caner ÖZTÜRK) seçilmişlerdir.
 
FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.
 
FOTOĞRAFÇILIK SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:
Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
a.       Toplantı karar defteri.
b.      Gelir-gider defteri.
c.       Harcamalar dosyası.
d.      Evrak dosyası ve zimmet defteri.
e.       Demirbaş defteri.
 
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:
Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
a.       Okul müdürüne,
b.      Görevli müdür yardımcısına,
c.       Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
d.      Rehber öğretmenler kuruluna,
e.       Kulüp başkanlar kuruluna,
f.       Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.
 
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:
Fotoğrafçılık Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


1.      Kültür ve Edebiyat Kulübü
2.      Yayın ve İletişim Kulübü
3.      Müzik Kulübü
4.      Resim Kulübü
5.      Folklor Kulübü
6.      Tiyatro Kulübü
7.      Kütüphanecilik Kulübü
8.      Sivil Savunma Kulübü
9.      Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
10. Çevre Koruma Kulübü
11. Satranç Kulübü
12. Hayvanları Koruma Kulübü
13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
14. Yeşilay Kulübü
15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K.
16. Kızılay Kulübü
17. Spor Kulübü
18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
19. Fotoğrafçılık Kulübü
20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
22. Okul Müzesi Kulübü
23. İzcilik Kulübü
24. Bilinçli Tüketici Kulübü
25. Meslek Tanıtma Kulübü
26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
27. Engellilerle Dayanışma Kulübü
28. Yeşili Koruma Kulübü
29. Çocuk Hakları Kulübü
30. Felsefe Kulübü


 
 
 
 
 
 
 
 
 
YÜRÜRLÜK:
            Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
 
 
Yönetim Kurulu
 
 
    İsmail KARAKAYA                                                                      Ferhat KAÇMAZ
 
            Başkan                                                                             Başkan Yardımcısı               
 
 
 
 
    Makbule GİRGİN                                                                      Selim Can AYDIN              
           Sekreter                                                                                     Sayman
 
 
 
 
 
          İncelendi                                                                                      Uygundur
       08 /10/2009                                                                                   08 /10/2009                                                                                                                  
         
                                                                                 
         Fatih NAR                                                                                 Osman VERİM
  Danışman Öğretmen                                                                      Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.YIL TÜRKAN ŞORAY  İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
            Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Fotoğrafçılık Kulübünün, …../……/……. tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
            Gereğinin yapılmasını arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 Danışman Öğretmen                                                          Danışman Öğretmen
 
     Fatih NAR                                                                               Mehmet UYAN
 
 
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UYGUNDUR
07/10/2009
 
Osman VERİM
Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖRÜŞME TUTANAĞI:
 
 
 
            Fotoğrafçılık Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.
            Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.
            Fotoğrafçılık Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.
            Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.
            Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.
            Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.
            Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını .................... ………….. belirtti.
            Fotoğrafçılık Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.
            Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.
            Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.
 
 
 
 
 
 
 Danışman Öğretmen                                                             Danışman Öğretmen
 
      Fatih NAR                                                                                  Mehmet UYAN
 
 
 
 
 
Osman VERİM
Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I
 
 
            Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
Bu doğrultuda;
1.   Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Fotoğrafçılık Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
2.   Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
3. Fotoğrafçılık sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
5. Fotoğrafçılık Kulübünün yönetim kuruluna Burak ARDIÇ,Furkan DAMAR,Anıl KÖSE,Merve KILIÇ ,
6. Fotoğrafçılık Kulübünün Başkanlığına, İsmail KARAKAYA
7. Fotoğrafçılık Kulübünün Başkan Yardımcılığına Ferhat KAÇMAZ
8. Fotoğrafçılık Kulübünün Saymanlığına Selim Can AYDIN,Oğuz Can ALTAY
9. Fotoğrafçılık Kulübünün Sekreterliğine Makbule GİRGİN
10. Fotoğrafçılık Kulübünün Asil üyeliğine Hamza YİĞİT,Kaan ŞEKER,Burak ULAMA
11. Fotoğrafçılık Kulübünün İnceleme Komisyonuna O.Atakan GÜL,Tayfun ÖZBAŞ
12. Fotoğrafçılık Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna Doğa AYDOĞAN,İrem ÜNAL
İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.
 
Toplantı 07/10/2009 tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 14.50’da başlamış ve saat 16.30’da sona ermiştir.
 
 
 
 
   Danışman Öğretmen                                                                       Danışman Öğretmen
 
       Fatih NAR                                                                                             Mehmet UYAN
           
 
 
 
Osman VERİM
Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNÜN 2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
 
 
EYLÜL - EKİM – KASIM
 
 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. “Atatürk Fotoğrafları” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 10. Fotoğrafçılık Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 11. “İnternet ve Fotoğraf” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 12. Çocuk fotoğrafları olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
 13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
ARALIK – OCAK
 
 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Fotoğrafçı Kimdir?” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. “Fotoğrafın Önemi”nin kulüp panosunda sergilenmesi.
 7. Sınıflarda fotoğrafçılık köşesinin oluşturulması ve sınıf öğrencilerinin en sevdiği fotoğrafların bulundurulmasına çalışılması.
 8. İnternette fotoğrafçılığa yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 
 10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
ŞUBAT – MART
 
 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. “Niçin Fotoğraf Çekiniriz” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. Okulumuzun fotoğrafları köşesinin kulüp panosunda yapılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
NİSAN – MAYIS
 
 1. “Çocukluk Resimlerim” konulu bir köşenin kulüp panosunda oluşturulması ve çocukluk resimlerinin sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik fotoğraf tekniği ile ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. “Çevremizdeki Fotoğrafçılar” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Fotoğrafçılık Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 6. Ülkemizdeki Fotoğrafçılık durumunun öğrencilere aktarılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 
HAZİRAN
 
 1. Genel kurulun toplanması.
 2. “Fotoğraf makinesi İstiyorum” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 
 
 
 
   Danışman Öğretmen                                                                     
    Fatih NAR                                                           
 
 
 
 
 
Osman VERİM
Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.YIL TÜRKAN ŞORAY İLKÖĞRETİM OKULU
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

Sıra No
Okul No
Adı Soyadı
Sınıfı
1
472
Tugay TURAN
3/A
2
85
Hamza YİĞİT
3/A
3
113
S.Burak ARSLAN
3/A
4
273
Doğa AYDOĞAN
3/B
5
455
İrem ÜNAL
3/B
6
337
İdil AKKUŞ
3/B
7
259
D. Erenhan GÖKÇE
3/B
8
465
O.Atakan GÜL
5/B
9
444
Merve KILIÇ
5/B
10
515
Muhammed KARACABEL
6/A
11
352
Tayfun ÖZBAŞ
6/A
12
374
Burak ULAMA
6/A
13
68
Kaan ŞEKER
6/B
14
42
Emirhan AKDAŞ
6/B
15
391
Caner ÖZTÜRK
7/A
16
380
Furkan DAMAR
7/A
17
121
Anıl KÖSE
7/B
18
213
İsmail KARAKAYA
7/C
19
132
Oğuz Can ALTAY
7/C
20
291
Makbule GİRGİN
8/A
21
334
Ferhat KAÇMAZ
8/A
22
578
Burak ARDIÇ
8/B
23
281
Selim Can AYDIN
8/B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Danışman Öğretmen              Danışman Öğretmen              Okul Müdür
                         
      Fatih NAR                                Mehmet UYAN                     Osman VERİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK–3
 
SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI
 
 
 
Okulun Adı   : 50.YIL TÜRKAN ŞORAY İLKÖĞETİM OKULU
 
Öğretim Yılı : 2009/2010
 

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
 
 
HAFTA
 
AMAÇ
YAPILACAK ETKİNLİKLER
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öğrenci  Kulübü Temsilcisi            Danışman Öğretmen                  Okul Müdürü
 Adı Soyadı:                              Adı Soyadı                                Adı Soyadı
   Sınıfı:                                         İmza:                                          İmza:  
                     İmza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK–4
SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU
 
Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.
 
Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................
Sınıfı ve numarası: ........................................................................................
Tarih: .............................................................................................................
Danışman Öğretmen: .....................................................................................
 
 
Sunuş:
Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar
 
Süreç:
Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl  yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.
 
Sonuçların analizi:
Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.
Sonuçlar nasıl ele alınacak ve  analiz edilecek.
 
Kaynakça:
Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek. 
Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir. 
 
Tahmini Bütçe:
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği  belirtilecek. 
 
Zaman Çizelgesi:
Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren  bir çizelge eklenecektir.(EK–6)
 
Ekler:
 
Varsa ekler konulacak
 
Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır
 
 
 
 
EK–5
 
SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU
Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.
Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................
Sınıfı ve numarası.......................................................................................
Tarih:..........................................................................................................
Danışman Öğretmen:...................................................................................
 
Kapak Sayfası
Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.
 
Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.
İçindekiler sayfası,
 
Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz.  Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır.  Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.
 
Süreç:
Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,
Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.
 
Sonuçların analizi:
Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı,  hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı?  Elde edilenler ikna edici mi?  Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır. 
 
Sonuç:
Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı.  Proje hedeflerine ulaştı mı?  Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı.  Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.    
 
Kaynakça:
Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek. 
Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır. 
 
Ekler:
Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır
Tüm Proje Final Raporları danışman  öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecektir.
 
 
 
 
 
 
EK–6
 
 
 
 
 
 
EK–7
 

 
SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?
2.Kişisel olarak yararlandım mı?
3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?
4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?
5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?
6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?
7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?
8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?
9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?
10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?
11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?
12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?
 
 
Öğrencinin
Adı Soyadı
Katıldığı Öğrenci Kulübü
Tarih                                          İmza
 
 
 
 
Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK–8
SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU
 
Öğrencinin Adı Soyadı                                :
Çalışmanın Adı                                            :
Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:
Öğrencinin Etkinlik Süresince                     :
 
 
PUAN (1–20)
1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                        :
2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması         :
3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :
4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması         :
5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması        :
TOPLAM
 
6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:
 
 
SONUÇ:
 
 
 
 
 
 
Tarih                                                                                                           İmza
 
 
Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK–9
 
GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR
 
 
Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.
1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.
4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.
5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.
6. Bir mektubu postaya vermek.
7. Okulun bir aracını tamir etmek. 
8. Kırılan bir pencereyi takmak.
9. Bahçeye bir fidan dikmek
10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
12. Gezilerin organizasyonunu yapmak


  EK–10
GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU
  
  Adı Soyadı                            :...................................................................
 
    Mesleği                     :.................................................................
 
    Emekli ise emekli
    olduğu kurum         :................................................................
 
   Yaşı                           :................................................................
 
   Sabit Telefonu          :................................................................
   Cep Telefonu          :................................................................
   Adresi                       :................................................................
 
   Hangi işi yapabileceği :...........................................................
   1)  :.........................................................................
   2)  :.........................................................................
   3) :.........................................................................
   Yapacağı işin kesin
   Tarihi ve saati                      :............................................................
 
   Varsa yapılacak işe ilişkin
   belge ve sertifikası               :..................................................
 
   Varsa okul tarafından
   temin edilmesini istediği
   araç gereçler                        :.....................................................
 
   Okulun koordinasyonuna
  ihtiyaç duyulan kurum ve
   kuruluşlar                           :.....................................................
 
   Kendisinin koordinasyon
   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................
 
 
 
   Gönüllü Veli                                    Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı
   
    Adı Soyadı                                                               Adı Soyadı
     
       İmzası                                                                       İmzası
 
 
 
 
 
 
 
EK–11
 
VELİ İZİN BELGESİ
 
 
 
            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005
 
 
    Veli
Adı Soyadı
    İmza
 
 
 
Adres: ………………………………………………………
Tel: ………………………………
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

www.dostyurdu.com
.

Hit Kazan


  
2008 © Copyright by fatihnar ® Tüm Hakları saklıdır.
Yasal Uyarı: Web içeriği hiç bir şekilde izinsiz Kopyalanamaz ve Kullanılamaz!!
Web Tasarım:
Fatih NAR